Adatkezelési tájékoztató SÜTIKEZELÉSHEZ

Adatkezelési tájékoztató SÜTIKEZELÉSHEZ

(a http://www.orbident.hu/hu/ honlapon működő sütikhez)

kapcsolódó adatkezelésről

1.     Az  Adatkezelő  adatai

Az adatkezelő képviselője:

Név: ORBI-DENT Kft.

Cím /székhely/: 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 1-5.

Telefon/fax: +36 52 480 500

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviseli: Dr. Hassan Ziad - ügyvezető2.     A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja, adatok megőrzési ideje

Személyes adatok köre:

a http://www.orbident.hu/hu/weboldal alapvető működését biztosító, illetve statisztikai, analitikai sütik alkalmazása vonatkozásában: pl. a weboldal látogatójának böngésző azonosítója, plugin azonosítója stb.Adatkezelés célja:

alapvető sütik: működés, munkamenet biztosítása a weboldalon, pl. ezek a sütik engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.analitikai sütik: ezek olyan információkat rögzítenek, amelyek pl. megváltoztatják a weboldal kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv kiválasztása.

statisztikai sütik: itt az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik összegyűjtik a forgalmi statisztikákat a weboldal teljesítményének megállapításához.Adatkezelés jogalapja:

alapvető sütik alkalmazása vonatkozásában Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)];

analitikai, és statisztikai, marketing sütik esetén az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont], azonban Ön bármikor változtathat a sütibeállításokon, alapértelmezetten az Ön hozzájárulása nélkül ezen sütik vonatkozásában nincs adatkezelés.Adatok megőrzési ideje:

legfeljebb a látogatást követő 2 évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.3.     A kezelt adatok forrása

Az adatok forrása:

Adatkezelő kizárólag az Ön vagy törvényes/meghatalmazott képviselőjétől szerzett, az így megadott/közölt adatokat kezeli, mástól főszabály szerint nem gyűjt/szerez adatot, ellenkező esetben erről Önt értesíti.4.     Az adatokhoz való hozzáférés, adatfeldolgozás, címzettek, adatbiztonsági intézkedések

és profilalkotás, kockázatok, incidenskezelés

Az adatokhoz való hozzáférés:

a 2. pontban felsorolt személyes adatokhoz elsősorban az Adatkezelő férhet hozzá.

Adatfeldolgozás, címzettek:

Adatkezelő a szóban forgó adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe.

Tárhelyüzemeltető adatfeldolgozó: LinuxWeb Informatikai Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-014362)

Honlapüzemeltető adatfeldolgozó: Open Media Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-011315)

Adatkezelő az Ön fentiek szerint kezelt személyes adatait direkt módon – továbbítás útján – főszabály szerint nem közli más személlyel vagy szervezettel, kivéve abban az esetben, ha jogszabály kötelezővé teszi. (pl. hatóságok stb.).Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő saját számítástechnikai rendszere, elektronikus adatmegőrzési helye a székhelyén található. Adatkezelő az alkalmazott adathordozó eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, illetve a változatlansága igazolható legyen.Profilalkotás, automatikus döntéshozatal:

nem végzünk ilyet a szóban forgó adatkezelés során.

Kockázatok:

természetesen előfordulhatnak, pl. adathordozó ellopása, jogosulatlan betekintés stb., de ezek elkerülése érdekében a biztonsági intézkedéseket következetesen betartjuk/betartatjuk.Incidenskezelés:

a biztonság sérülését jelenti, ekkor mi az incidens súlyosságától függően megtesszük a kötelező intézkedéseket, illetve – ha a jogszabály szerint szükséges – értesítjük a hatóságot és Önt is.5.     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A hozzáféréshez való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult megismerni azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli. Megismerheti továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai, Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.Helyesbítéshez való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.A törléshez való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti az Adatkezelőtől a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését.Korlátozáshoz való jog:

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza – az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával –, amennyiben

-        vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

-        az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-        az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-        Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).Adathordozhatósághoz való jog:Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken, a 2. pontban hozzájárulással megadott adatai vonatkozásában, írásban kérheti, hogy az Adatkezelőtől a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult az Adatkezelőtől kérni, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek akadályoztatás nélkül továbbítsa.Tiltakozáshoz való jog:

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban – a jogos érdekből történő adatkezelés esetében - bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ilyenkor az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.6.     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségei

Adatkezelőhöz fordulás:

Ön az Adatkezelő által végzett fenti adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival közvetlen az Adatkezelőhöz is fordulhat.Bírósági eljárás kezdeményezése:

ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, bíróság útján polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben.Felügyeleti hatósági eljárás kezdeményezése:

amennyiben Ön a fenti adatkezelés során a személyes adatai kezelésének jogellenességét vagy annak veszélyét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ahol bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. (a hatóság elérhetősége: honlap: http://naih.hu; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).